top of page

Algemene voorwaarden

1.Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachten tot het verrichten van diensten door ROCC B.V., hierna aangeduid als Opdrachtnemer, behoudens voor zover partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

 2. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, die aan Opdrachtnemer of de daarvoor werkzame (rechts)personen wordt gegeven, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.

 3. Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.

 4. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven. Opdrachten worden schriftelijk aanvaard.

 5. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Cliënt zijn niet van toepassing op overeenkomsten met Opdrachtnemer. Algemene voorwaarden dan wel afwijkende bedingen van Cliënt zijn slechts geldig indien, en voorzover, deze schriftelijk door Opdrachtnemer zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding kan en mag niet worden afgeleid uit het feit dat Opdrachtnemer onweersproken laat dat opdrachtgever de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer niet aanvaardt en/of andere voorwaarden toepasselijk verklaart.

 

2. Tarieven en betaling

 1. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

 2. Per ingang van ieder nieuw kalenderjaar is Opdrachtnemer gerechtigd voor de in het volgende jaar te verrichten werkzaamheden haar prijzen en tarieven aan te passen aan de prijsindex commerciële dienstverlening en transport, index 2015=100.

 3. De betalingstermijn is 14 dagen te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij te late betaling is Cliënt zonder verdere ingebrekestelling in verzuim en over het onbetaalde bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd.

 4. Indien Cliënt ook na schriftelijke aanmaning niet betaalt, is hij naast het alsdan verschuldigde bedrag tevens gehouden tot vergoeding aan Opdrachtnemer van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, advocaatkosten daaronder begrepen.

 

3.Vertrouwelijkheid en geheimhouding

 1. Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de opdracht de vertrouwelijkheid van de relatie met cliënt zo goed als mogelijk waarborgen.

 2. Cliënt verleent toestemming om al dan niet in verband met de opdracht binnen de organisatie van Opdrachtnemer bekende gegevens ter kennis te brengen van diegenen binnen de organisatie van Opdrachtnemer voor wie dat nuttig is in verband met de behandeling van de opdracht dan wel het relatiebeheer.

 3. Cliënt verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van e-mail.

 4. Onder de dienstverlening van Opdrachtnemer valt onder meer:

  • het verlenen van consultancydiensten en uitvoeren van opdrachten;

  • het zo nu en dan eventueel toesturen van een nieuwsbrief of andere (ict) informatie of informatie gerelateerd aan Opdrachtnemer;

  • het zo nu en dan eventueel toesturen van informatie, uitnodigingen of aankondigingen en de inschrijving voor evenementen;

  • het zo nu en dan eventueel toesturen van evaluatieformulieren over evenementen en/of de dienstverlening.

 5. Cliënt zal de inhoud van de offerte van Opdrachtnemer en de inhoud van de overeenkomst met Opdrachtnemer geheimhouden, zodat de belangen van Opdrachtnemer niet worden geschaad.

4.Intellectueel eigendom

 1. Intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer worden niet overgedragen aan Cliënt, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Het is cliënt niet toegestaan om deze werken waarop auteursrecht bestaat, zoals documenten en software zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer:

  1. te wijzigen of te bewerken;

  2. te verkopen, leveren, te bezwaren met pandrecht etc.

 2. Cliënt heeft het recht om de in het vorige lid genoemde documenten en andere werken enkel te gebruiken voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt.

 3. Cliënt staat er voor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling van apparatuur, programmatuur of andere materialen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Cliënt zal Opdrachtnemer voor aanspraken van derden ter zake deze beschikbaarstelling en het gebruik van de beschikbaar gestelde apparatuur, programmatuur of andere materialen wordt gemaakt, vrijwaren.

 

5.Verplichtingen van partijen en non-concurrentiebeding

 1. Opdrachtnemer is gehouden zijn opdracht uit te voeren als een redelijk en bekwaam opdrachtnemer. Cliënt zal aan Opdrachtnemer tijdig alle gegevens verschaffen en alle medewerking verlenen, die Opdrachtnemer nodig heeft voor de juiste uitvoering van de opdracht.

 2. Indien voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens en medewerking niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Opdrachtnemer staan of indien Cliënt op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, zal Opdrachtnemer Cliënt schriftelijk in gebreke stellen met inachtneming van een zo kort mogelijke termijn.

 3. Indien Cliënt niet binnen de gestelde termijn de informatie heeft verstrekt of de medewerking verleent, dan heeft Opdrachtnemer het recht tot opschorting van de uitvoering van de opdracht en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

 4. Opdrachtnemer is in dat geval op geen enkele wijze aansprakelijk voor de schade die Cliënt lijdt ten gevolge van de opschorting.

 5. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het handelen en/of de uitvoering van werkzaamheden van medewerkers en/of derden die in opdracht van Cliënt op enigerlei wijze bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn.

 6. Partijen zullen over en weer gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, medewerkers, die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van die overeenkomst, niet in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken, anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij. Cliënt staat ervoor in dat het bepaalde in dit lid tevens zal worden nagekomen door met Cliënt gelieerde derden, zoals maatschappijen in (en/of buiten) Nederland, die behoren tot het concern van Cliënt of het concern waar Cliënt deel van uitmaakt.

6.Wijzigingen, meer- en minder werk

 1. Cliënt aanvaardt dat, indien de te leveren diensten en/of werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden en de begrote kosten daardoor kunnen worden beïnvloed.

 2. Opdrachtnemer zal Cliënt zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen, indien zich omstandigheden voordoen die leiden tot bijstelling van de opdracht en/of de verwachte inzet en tijdsduur.

7.Aansprakelijkheid

 1. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Opdrachtnemer leidt, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in dat geval onder de door Opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico.

 2. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is voor schade aan personen of zaken, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) van Opdrachtnemer wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico.

 3. Indien om welke reden dan ook geen van de genoemde verzekeringen aanspraak geeft op enig bedrag, dan is, ook in het geval sprake is van een duurovereenkomst, de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag overeenkomend met het gedeclareerde honorarium voor de opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, echter altijd tot een maximum van € 25.000,-. Het vorenstaande met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten.

 4. Een vordering tot schadevergoeding op Opdrachtnemer vervalt indien deze niet binnen een jaar nadat de schade is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt, behalve als het een vordering van een particuliere consument betreft.

 5. Cliënt zal opdrachtnemer vrijwaren voor alle aanspraken van derden die verband houden met het aangaan en/of uitvoeren van de overeenkomst.

8.Verwerking persoonsgegevens

 1. Opdrachtnemer verwerkt de persoonsgegevens van Cliënt in overeenstemming met zijn privacyverklaring zoals op te vragen bij Opdrachtnemer.

9.Opzegging en ontbinding

 1. Buiten hetgeen elders in de overeenkomst is bepaald, is ieder der partijen gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, buiten rechte de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de andere partij:

  • (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, de andere partij zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;

  • de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;

  • de andere partij zijn huidige onderneming staakt, of op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, danwel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.

10.Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Overeenkomsten tussen Cliënt en Opdrachtnemer worden beheerst door Nederlands recht.

 2. Alle geschillen welke tussen partijen ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Rotterdam, tenzij partijen overeenkomen hun geschil anders te (doen) beslechten.

bottom of page